წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში

პროექტის სახელწოდება: წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში

ხანგრძლივობა: თებერვალი 01, 2018 - აპრილი 30, 2020

დონორი: ევროკავშირი

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია: GCRT (The Georgian Centre for Psychosocial and Medical Rehabilitation of Torture Victims)

ქვეგრანტიორი: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

ბიუჯეტი: 75 528.8 Euro

მიზანი: წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის მიზნით სამართლებრივი დახმარების გაწევა, სტრატეგიული სამართალწარმოებისა და ადვოკატირების განხორციელება.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge