თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

პროექტის სახელწოდება: თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

ხანგრძლივობა: 01/06/2018 – 01/06/2019

დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)

ბიუჯეტი: 40,955 USD

მიზანი: ქ. თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და მართვის გაუმჯობესება, ააიპ „თბილისის განვითარების ფონდის საქმიანობაში“ შესაძლო კორუფციისა და საჯარო ფინანსების არარაციონალური ხარჯვის შემცირება.ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge