შრომითი უფლებების იმპლემენტაციის მონიტორინგი საჯარო სამსახურში

პროექტის სახელი: შრომითი უფლებების იმპლემენტაციის მონიტორინგი საჯარო სამსახურში

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი

პროექტის ხანგრძლივობა: 31 მარტი 2021 – 31  მარტი 2022

ბიუჯეტი:  33 600 აშშ დოლარი.

პროექტის შედეგი: საია მოახდენს პრობლემის იდენტიფიცირებას, რეკომდაციების შემუშავებას და დაადგენს მნიშვნელოვან სასამართლო პრაქტიკას, რომელიც, ხელს შეუწყობს საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დაცვას.

 

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge