შრომითი უფლებების დაცვის ადვოკატირება საჯარო სამსახურში

პროექტის სახელი: შრომითი უფლებების დაცვის ადვოკატირება საჯარო სამსახურში

- 6 თვე (დაწყების თარიღი - 26.12.2022)

-  20, 835 დოლარი

-  ღია საზოგადოების ფონდი

-  პროექტის მიზანია შრომითი უფლებების დაცვის თაობაზე ცნობიერების ამაღლებისა და ადვოკატირების კამპანიის წარმოება საჯარო სამსახურში.

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge