საიამ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს გამოვლენილი დარღვევები დააფიქსირა

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2008 წლის 1 აპრილიდან ახორციელებს საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგს თბილისში რუსთავში, თელავში, გორში, დუშეთში, ქუთაისში, ოზურგეთსა და ბათუმში.

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა წინასაარჩევნო კამპანიის/აგიტაციის წარმოების დარღვევის შემდეგი ფაქტები:

აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია განცხადებით მიმართავს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და საარჩევნო კოდექსის საფუძველზე ითხოვს:

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოუწოდებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საარჩევნო კოდექსის თანახმად არ გაატაროს რეგისტრაციაში საარჩევნო სუბიექტების ის წარმომადგენლები, რომლებმაც დაარღვიეს წინასაარჩევნო აგიტაციის წარმოების წესები.

საია დააკვირდება არჩევნების დღეს და ასევე არჩევნების შემდგომ გასატარებელ მნიშვნელოვან პროცედურებს.

 


იხ. განცხადება სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის თაობაზე;

იხ. განცხადება საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა მხრიდან მოქალაქეთა მატერიალური დაინტერესების თაობაზე.

ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge