საარჩევნო კოდექსში 21 მარტს განხორციელებული ცვლილებების პირველადი შეფასებები

საქართველოს პარლამენტმა 21 მარტს მესამე მოსმენით კენჭი უყარა საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების პროექტს. წარმოგიდგენთ საიას პირველად შეფასებებს მოცემულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. 

იხილეთ თანდართული შეფასებები

აგრეთვე იხილეთ "2008 წლის 5 იანვრის რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გამოვლენილი პრობლემები და შემუშავებული რეკომენდაციები


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge