მოწყვლად ჯგუფს მიკუთვნებული ქალების გაძლიერება დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნით

პროექტის სახელწოდება: მოწყვლად ჯგუფს მიკუთვნებული ქალების გაძლიერება დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნით

გრანტის მიმღები: საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“

ქვე-გრანტის მიმღები: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

ხანგრძლივობა: ნოემბერი 2016 - მაისი 2019

დონორი: ევროკავშირი

ბიუჯეტი: 363 260 EUR

მიზანი: სექს მუშაკებისა და ნარკოდამოკიდებული ქალებისთვის სამართლებრივი დახმარება და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge