მოქალაქეთა ჩართულობა - ეფექტური თვითმმართველობისათვის

პროექტის სახელწოდება: „მოქალაქეთა  ჩართულობა - ეფექტური თვითმმართველობისათვის“

პროექტის ხანგრძლივობა: იანვარი, 2016 - ოქტომბერი, 2016

დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

ბიუჯეტი: 49 873 ₾

მიზანი: პროექტის მიზანია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა  ინფორმირება და მონაწილეობის გაზრდა ადგილობრივი თვითმმართელობის  განხორციელების პროცესში.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge