საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და სახელმწიფოს საქმიანობის მონიტორინგი საქართველოში ფემიციდთან ბრძოლის მიზნით

პროექტის სახელწოდება: საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და სახელმწიფოს საქმიანობის მონიტორინგი საქართველოში ფემიციდთან ბრძოლის მიზნით
პროექტის ხანგრძლივობა: ოქტომბერი, 2015 - მარტი, 2016
დონორი: ჰოლანდიის მთავრობა (ბრიტანეთის საელჩოს თანადაფინანსებით)
ბიუჯეტი: 19,485.86 ₾
მიზანი: სახელმწიფო უწყებებსა და საზოგადოებას შორის ცნობიერების ამაღლება ქალთა მკვლელობების (ფემიციდის) პრობლემის სიღრმისეული გააზრებისა და აღმოფხვრის მიზნით (გამომწვევი მიზეზების, პრობლემის არსისა და მასშტაბების სიღრმისეული ანალიზი).  


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge