ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის შემცირების ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის შემცირების ხელშეწყობა საქართველოში

(Supporting Elimination of Domestic Violence (DV) and Gender-Based Violence (GBV) in Georgia)

 

ხანგრძლივობა: ნოემბერი 2016 - ოქტომბერი 2017

დონორი: ჰოლანდიის საელჩო

ბიუჯეტი: 69427 EUR

მიზანი: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის რისკის შეფასების ფორმის შემუშავება და დანერგა ოჯახში ძალადობის პრევენციის მიზნით.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge