ტრენინგი ტრეფიკინგის თემაზე

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 22-23 ივლისს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში (ბულაჩაურის #7) ტრენინგს ატარებს. ორდღიანი ტრენინგი, რომელიც პროექტის ,,არა! - ადამიანებით ტრეფიკინგს” ფარგლებში ტარდება, ეწყობა:

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მოწვეული ექსპერტები ტრენინგის მონაწილეებს საქართველოში ტრეფიკინგის მარეგულირებელ ადგილობრივ და საერთაშორისო აქტებს გააცნობენ. ტრენინგი ემსახურება ასევე მათთვის პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

ტრენინგი ხორციელდება USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge