საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დამკვირვებელ ორგანიზაციებთან მემორანდუმი გააფორმა

17 აპრილს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციებთან (ახალი თაობა – ახალი ინიციატივა, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა - საქართველო) საქართველოს საარჩევნო კოდექსით წინასაარჩევნო პერიოდში გათვალისწინებული ნორმების განმარტებასთან დაკავშირებით მემორანდუმი გააფორმა.

მემორანდუმი

ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge