საიას გამგეობამ დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა დაამტკიცა

 

2019 წლის თებერვალში, საიაში მიდინარე სტრუქტურული ცვლილების პირველი ეტაპი დასრულდა. შედეგად, მნიშვნელოვანი სიახლეა ორგანიზაციის მმართველობით ნაწილში. შეიქმნა თავმჯდომარის საკოორდინაციო სტრუქტურულ რგოლი - დირექტორთა საბჭო და მიმდინარე წლის 11 მარტიდან, საიაში თამჯდომარის პარალელურად, ადმინისტრაციულმა და პროგრამულმა დირექტორებმა დაიწყეს მუშაობა.

საიას გამგეობის თანხმობით, დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა შემდეგი შემადგენლობით განისაზღვრა:

- ირმა პავლიაშვილი - ადმინისტრაციული დირექტორი;

- ქეთევან შუბაშვილი - ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამის დირექტორი;

- ნონა ქურდოვანიძე - სამართლებრივი დახმარების პროგრამის დირექტორი;

- ვახუშტი  მენაბდე - დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge