საიას დახმარებით 7 თვის მცირეწლოვანი ბავშვის მამას ალიმენტის სახით 350 ლარის გადახდა დაეკისრა

საიამ საადვოკატო დახმარება გაუწია 7 თვის მცირეწლოვან,  მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე ბავშვს, რომლის მამა, დ.ხ., დაბადებიდანვე არ ზრუნავდა შვილზე. ბავშვს ჰქონდა თანდაყოლილი რაქიტი და საჭიროებდა ხანგრძლივ სამედიცინო დახმარებას.

სასამართლომ მოპასუხე დ.ხ.-ს დააკისრა ბავშვის სარჩენად გადასახდელი თანხა 1000 ლარის და აგრეთვე ყოველთვიურად ალიმენტის გადახდა თვეში 350 ლარის ოდენობით.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge