საია-ს საჩივრების სტატისტიკა 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველ ტურთან მიმართებით

საია-ს საჩივრების სტატისტიკა 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველ ტურთან მიმართებით

საია-მ სამართლებრივი რეაგირება მოითხოვა 375 ფაქტზე. 

აქედან:

- 6 საჩივარი - წინასაარჩევნო პერიოდში მომხდარ დარღვევებზე  (ამათგან, დაკმაყოფილდა - 1; არ დაკმაყოფილდა - 4, განხილვის ეტაპზეა - 1 საჩივარი)

- 34 საჩივარი - საუბნო საარჩევნო კომისიებში მომხდარ სხვადასხვა პროცედურულ დარღვევებზე - 34 (დაკმაყოფილდა - 3)

- 23 შეტყობინება შსს-ში - კენჭისყრის შენობის პერიმეტრზე მომხდარ დარღვევებთან დაკავშირებით (რეაგირების შედეგები ამ დროისათვის არ არის ცნობილი)

- 71 საჩივარი - საოლქო საარჩევნო კომისიებში კენჭისყრის დღის სხვადასხვა ტიპის დარღვევებზე:

1. დაკმაყოფილდა - 23

2. ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა - 8

3. არ დაკმაყოფილდა - 39

4. განხილვის ეტაპზე - 1 

235 უბნის მონაცემების გადათვლის/გადამოწმების მოთხოვნით, საიდანაც:

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge