იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის N12 ანგარიშის წარდგენა

2024 წლის 9 ივლისს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ (საია) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის N12 ანგარიში წარადგინა. მონიტორინგი ეხება  2023 წლის 1 იანვარი-31 დეკემბრის პერიოდს. დოკუმენტის მიხედვით:

მონიტორინგის ანგარიში მომზადდა საია-ს მიერ USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge