დისკრიმინაციასთან ბრძოლა და თანასწორობის უფლების ხელშეწყობა „კოალიცია თანასწორობისთვის’’ მეშვეობით

პროექტის სახელწოდება: დისკრიმინაციასთან ბრძოლა და თანასწორობის უფლების ხელშეწყობა „კოალიცია თანასწორობისთვის’’ მეშვეობით

ხანგრძლივობა: 01/06/2017 - 30/09/2018

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

ბიუჯეტი: 38 930 USD

მიზანი: თანასწორობის კუთხით საქართველოში არსებული პრობლემების აქტუალიზება და მათი გადაჭრისთვის ზომების მიღება არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის „კოალიცია თანასწორობისთვის’’ გაძლიერების საშუალებით.

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge