ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის დაცვა საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერების გზით

პროექტის სახელწოდება: „ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის დაცვა საქართველოშისამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერების გზით“.

პერიოდი: 01.01. 2024 – 31.12.2026 

ბიუჯეტი: - 530 000 ევრო

დონორი: გერმანული ფონდი „პური მსოფლიოსათვის (Protestant Agency for Diakonie and Development for Bread for the World)“ 

პროექტის მიზნები:

- ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება საქართველოში; 

- ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის უფლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება საქართველოში; 

- ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებების მარეგულირებელი კანონმდებლობის დახვეწას საქართველოში.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge