ჩვენ შესახებ

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) არის არასამეწარმეო იურიდიული პირი. ჩვენ ვსაქმიანობთ საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე კონსტიტუციის, კანონმდებლობისა და საკუთარი წესდების შესაბამისად. ასოციაციის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმაა კავშირი.
 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიზნებია:

ასოციაციის მთავარი მისიაა: "კანონის უზენაესობა სამართლიანობისათვის!"

ინფორმაცია შემოწირულობის მსურველთათვის

თუ გაქვთ სურვილი განახორციელოთ შემოწირულობა, რომელსაც საია თავისი სტრატეგიული მიზნების (როგორიცაა ადამიანის უფლებათა დაცვა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, სახელმწიფოს ანგარიშვალდებულების ზრდის ხელშეწყობა და სხვ) განხორციელებას მოახმარს, შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველი თანხის ოდენობა გადმორიცხოთ შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE18VT6600000050609002

ბანკის კოდი: UGEBGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი 204861373

ვი - თი - ბი ბანკი ჯორჯია, ცენტრალური ფილიალი

გთხოვთ, თანხის გადარიცხვისას დანიშნულებაში მიუთითოთ: შემოწირულობა

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge